• Alianční týden modliteb 2019

  Srdečně zveme ke společným modlitbám v celém našem seniorátu. Modlitební setkání se budou konat dle následujícího rozpisu. Těšíme se na Vás.
  Read More
 • 1
Velikost písma

Farní sbor Slezské církve evangelické v Bystřici je společenstvím lidí, kteří se hlásí ke svobodě svědomí a osobní odpovědnosti před Bohem. www.bystrice.sceav.cz

Život našeho bystřického sboru je různorodý a bohatý. Ve sboru se v oblasti hospodářské, administrativní, investiční a organizační sboru se angažuje tzv. presbyterstvo v čele s kurátorem sboru, které cítí zodpovědnost za hledání řešení a jejich realizaci, a to v různých oblastech života sboru. V činnosti evangelizační, výchovné, vzdělávací, charitativní a misijní spolupracuje s vedením sboru rovněž vedení Křesťanského společenství - Społeczności Chrześcijańskiej, které vzniklo na začátku XX.

 1. 1)Život sboru a jeho služba

Modlitební chvíle jsou organizovány v průběhu celého roku na rozličných setkáních.

 1. 2)Bohoslužby a biblické hodiny

Bohoslužby navštěvují lidé z okolních vesnic a to z toho důvodu, že sbor má tři kazatelské stanice. Bohoslužby jsou tak kromě bystřického kostela pořádány také v kapli v Nýdku, v Košařiskách a v Karpentné. Bohoslužby jsou pořádány i v mimocírkevních prostorách a to konkrétně v Sanatoriu-Jablunkov a v Penzionu-Nýdek, kde program pro klienty zajišťuje sbor SCEAV.

V neděli odpoledne se v našem sboru pravidelně konají biblické hodiny. Již slovo "biblické" nasvědčuje, že jejich náplní je především studium Písma svatého - Bible.

 1. 3)Hodiny náboženství, nedělní besídky a konfirmace

Sbor vyvíjí úsilí i v oblasti výuky dětí v rámci služby sboru dětem a to na nedělních besídkách, dále pak na základních školách v hodinách náboženství a na konfirmační výuce. Děti jsou seznamovány s obsahem slova Božího, se zásadami a učením církve, jsou jim vštěpovány mravní hodnoty a  tímto jsou systematicky připravovány pro život ve společnosti.

 1. 4)Dorost a mládež

v našem sboru, mají své místo setkání mladých lidí - dorost a mládež. Kromě bohatých kulturně-společenských i sportovních aktivit se tito mladí lidé chtějí na svých shromážděních navzájem podpírat ve víře, lásce, naději, společně sdílené radosti ze života, nalézat tu nejen cestu k Bohu, ale i nové přátele a spolupracovníky.

 1. 5)Setkání střední generace, jedná se o setkání sester a sborových pracovníků.

Všechna tato setkání si kladou za cíl vzdělávat se, sdílet svou víru, obohacovat se navzájem přednáškami na jednotlivá témata, ale zároveň také plnit poslání křesťanů na této zemi, jako navštěvovat nemocné, pamatovat na ty, kdo mají životní jubilea, zvěstovat evangelium ostatním lidem. Sestry zajišťují pohoštění na akcích sboru.

 1. 6)Ve sboru probíhají pravidelně setkání manželských párů (mladších s dětmi) a starších bez dětí) a setkání maminek s dětmi

Na pravidelných setkáních se každý měsíc spolu učí žít podle Božích řádů ve vzájemné úctě a věrnosti, hledat Boží vůli pro manželství a rodiny a povzbuzovat se k zodpovědnému životu. Vše je doplňováno četnými výlety a slavnostmi.

 1. 7)Setkání nejstarších – setkání seniorů (klub důchodců)

Pro nejstarší sborovníky jsou v průběhu roku organizována tzv. setkání seniorů, která obsahují společenství při Večeři Páně a vzájemné sdílení u občerstvení a programu.

 1. 8)Zpěv a hudba ve sboru

Toto je náplní pěveckých těles v našem sboru. K nim můžeme započítat: smíšený pěvecký sbor, ženský pěvecký sbor, dětský pěvecký sbor 2 hudební skupiny a dechový orchestr.

Každým rokem pořádá náš sbor evangelizaci (v prostorách místního kina nebo tělocvičny Základní školy). Zapojuje se rovněž do celoevropských projektů, které jsou čas od času organizovány a jsou přenášeny přes satelit (např. v roce 2000 to byla celoevropská evangelizace ProChrist konaná v Německu).

 1. 9)Bystřický sbor a masmédia

V oblasti masmédií bystřický sbor působí díky PROJEKTU IZRAEL, který ve sboru vznikl v roce 1998. Nedílnou a podstatnou složkou PI je křesťanské videostudio Projekt Izrael. Jeho náplní je promítání křesťanských filmů pomocí data-video-projektoru, dabování zahraničních filmů, výroba vlastních videofilmů, zabezpečování provozu tzv.  Bystřického křesťanského magazínu v lokální televizi, fungování videotéky ve sboru, zprostředkovávání informací o dění v Izraeli a modlitební zápas o Židy (Klub přátel Izraele). Bystřický křesťanský magazín aneb týdeník pro vzdělávání ve víře. Tento program nabízí: filmy s křesťanskou tématikou, filmové dokumenty, ve kterých je prezentován základní postoj k životu z křesťanského hlediska, záznamy z bohoslužeb a další zajímavosti z duchovní oblasti života člověka. V poslední době kromě kabelové televize všechny pořady jsou prezentovány i na internetu: www.projektizrael.cz

 Kostel
 Kostel vevnitr